Regulamin

REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO NA 10 KM 3. DZIESIĄTKI BABICKIEJ

I CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 3. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 4. Uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej Gminy Stare Babice.
 5. Integracja środowiska sportowego i instytucji z terenu Gminy Stare Babice.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Zachodnia 2 Zielonki – Parcela, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 208 18 02.
 2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kwestie związane z biegiem:
 • Dyrektor 3. Dziesiątki Babickiej – Jarosław Płóciennik – płatności, sprawy organizacyjne i finansowe; kom: 502 833 999, e-mail: plociennik@stare-babice.waw.pl
 • Koordynator – Radosław Karpiński – bezpieczeństwo, wolontariat, sponsoring;
  kom: 604199757, e-mail: starebabicebiegaja@gmail.com
 • Koordynator – Michał Costanzo – biuro zawodów, depozyty, sprawy organizacyjne;
  kom: 502 242 114, e-mail: michalgosir@gmail.com
 • Koordynator – Henryk Kuncewicz – start/meta, trasa biegu; kom: 507 031 712 , e-mail: henryk_kuncewicz@op.pl

III TERMIN, MIEJSCE I BIURO ZAWODÓW

 1. Bieg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2018 (sobota) ze startem i metą w Starych Babicach przy ul. Rynek 32 (obok budynku Urzędu Gminy Stare Babice).
 2. Start Dziesiątki Babickiej nastąpi o godzinie 12:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.
 3. Długość trasy: 10 km. Trasa atestowana. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska. Z podbiegiem na ostatnich 100 metrach.
 4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 3 kilometry.
 5. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, w odległości 500 metrów od punktu Start/Meta.
 6. Biuro Zawodów będzie czynne:
 • 6 kwietnia (piątek) w godzinach 17:00 – 20:00,
 • 7 kwietnia (sobota) w godzinach 7:00 – 11:30.

IV POMIAR I LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5h.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie 1,5h od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 9 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu.
 3. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.
 4. Kontrola pomiaru czasu będzie miała miejsce w punkcie Start/Meta oraz w połowie dystansu.
 5. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy, zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

V PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 1. Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w okolicach 3 i 8 km, w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. Białej Góry.
 2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

VI UCZESTNICTWO

 1. W Dziesiątce Babickiej prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2018 roku ukończą 16 lat.
 2. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów, lub posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisane przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.
 3. Wzór pozwolenia będzie do pobrania na stronie biegu.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Dziesiątce Babickiej muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.
 6. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w Dziesiątce Babickiej.
 7. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegu, odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 9. Uczestników Dziesiątki Babickiej obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
 11. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i niezmienne.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
 13. Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi typu „Jogger”.
 14. Zakazuje się startu z psami. Nie dotyczy psów na smyczy w kagańcach.
 15. Organizator określa limit startujących na 700 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora.
 16. Mile widziany występ w koszulce 3. Dziesiątki Babickiej, przekazanej w pakiecie startowym.

VII ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: maratonypolskie.pl, www.dziesiatkababicka.pl, www.gosirstarebabice.pl
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 1 kwietnia 2018 roku o godzinie 23:59. Po tym terminie zgłoszenia i opłaty gotówką będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, jeśli limit 700 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 3. Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 700 opłaconych
  i zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

VIII KLASYFIKACJE

 1. Podczas Dziesiątki Babickiej prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet OPEN,
 • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:
  – K-16 – M-16 (rocznik 2002-1999)
  – K-20 – M-20 (rocznik 2000-1989)
  – K-30 – M-30 (rocznik 1988-1979)
  – K-40 – M-40 (rocznik 1978-1969)
  – K-50 – M-50 (rocznik 1968-1959)
  – K-60 – M-60 (rocznik 1958 i 1947)
  – K-70 – M-70 (rocznik 1948 i starsi)
 • kategoria drużynowa:
  – 5 najlepszych zawodników (suma czasów 5 najlepszych zawodników z drużyny),
  – dopuszcza się drużyny damsko-męskie,
  – drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników.
 • trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • trzech najlepszych zawodników z Gminy Stare Babice,
 • trzy najlepsze zawodniczki z Gminy Stare Babice.
 1. O przynależności do kategorii wymienionych w podpunktach 4-7 decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem.

IX NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Dziesiątkę Babicką, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
 3. Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwsze kobiety na mecie biegu. Wysokość nagród (dotyczy kategorii OPEN):
 • 1 miejsce – 750,00 zł,
 • 2 miejsce – 500,00 zł,
 • 3 miejsce – 250,00 zł.
 1. Nagrody nie mogą się dublować (dotyczy klasyfikacji OPEN i wiekowych).
 2. Kwoty zostały podane w złotych brutto i nie podlegają opodatkowaniu.
 3. Kwoty są jednakowe dla mężczyzn i dla kobiet.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych, lub zwiększenia w dowolnym momencie nagród pieniężnych w klasyfikacji OPEN, rzeczowych lub w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

X OPŁATY

 1. Opłata startowa
 • do dnia 1 kwietnia – 50 zł,
 • od 2 kwietnia – 60 zł i będzie możliwa do uiszczenia tylko w Biurze Zawodów (jeżeli limit 700 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 1. Zniżki w opłacie startowej
 • dla uczestników biegu, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 16 lat, nie ukończą 18 lat – 25 zł,
 • dla uczestników biegu, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lat – 25 zł,
 • zawodnicy w wieku 16-18 lat oraz powyżej 70 lat, aby zostać uczestnikiem biegu:
 1. wypełniają formularz rejestracyjny,
 2. zgłaszają ten fakt organizatorowi biegu na adres dziesiatkababicka@gmail.com lub telefonicznie +48 604 199 757.
 3. Aby zostać uczestnikiem biegu należy:
 • Wypełnić formularz rejestracyjny,
 • Wnieść opłatę startową w systemie DOTPAY.
 1. Za kompleksowe zgłoszenie uczestnika biegu uznaje się rejestrację elektroniczną wraz z wniesieniem opłaty startowej w systemie DOTPAY.
 2. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 kolejnych dni od momentu dokonania rejestracji. Brak dokonania opłaty startowej w tym okresie powoduje usunięcie zgłoszenia do biegu.
 3. Ostatnim dniem wniesienia opłaty startowej w systemie DOTPAY jest 1 kwietnia 2018r. do godziny 23:59.
 4. Po tym terminie zgłoszenie i opłata za uczestnictwo w biegu będzie możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, jeśli limit 700 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 5. Na liście startowej będą wyświetlani jedynie uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 6. O fakcie wyczerpania limitu miejsc organizator poinformuje na stronie internetowej biegu oraz w mediach społecznościowych biegu.
 7. Opłata za uczestnictwo w biegu nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn.
 8. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na rzecz innego zawodnika.
 9. W wyjątkowych sytuacjach, opłatę za udział w biegu uczestnik będzie mógł wpłacić na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.
 10. Wcześniej taki zamiar uczestnik biegu powinien zgłosić organizatorowi biegu na adres dziesiatkababicka@gmail.com.

XI WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

 1. Uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).
 2. Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapeutów, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu, mieszczący się na hali sportowej przy Biurze Zawodów oraz możliwość skorzystania z natrysków.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
 3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XII obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
 4. Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na prowadzenie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz na przesłanie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym również na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail.
 5. Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez GOSiR Stare Babice. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE, DEPOZYTY

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) są zabronione pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie Dziesiątki Babickiej bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu.
 3. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
 4. Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi nie będące jezdnią. Zawodnicy skracający wyznaczoną przez Organizatora trasę biegu będą dyskwalifikowani.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników będą przyjmowane do 8 kwietnia 2018 do godziny 12:00 na adres mailowy: starebabicebiegaja@gmail.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej 22 kwietnia 2018r.
 6. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w Biurze Zawodów (Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40), gdzie otrzymają worek oznaczony numerem startowym.
 7. Worek można odebrać w Biurze Zawodów tylko na podstawie numeru startowego.
 8. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 9. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi Dziesiątki Babickiej.
 11. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Dziesiątki Babickiej.

3. Dziesiątka Babicka (2018) – Regulamin biegu na 10 km – Plik PDF