Regulamin

REGULAMIN BIEGÓW DZIECIĘCYCH W RAMACH 3. DZIESIĄTKI BABICKIEJ

I CEL BIEGÓW DZIECIĘCYCH

 1. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 3. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 4. Integracja młodzieżowego środowiska sportowego i instytucji z terenu Gminy Stare Babice.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Zachodnia 2 Zielonki – Parcele, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 208 18 02.
 2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kwestie związane z biegiem:
 • Dyrektor Biegów Dziecięcych – Jarosław Płóciennik – płatności, sprawy organizacyjne
  i finansowe; kom: 502 833 999, e-mail: plociennik@stare-babice.waw.pl;
 • Koordynator – Radosław Karpiński – bezpieczeństwo, wolontariat, sponsoring; kom: 604199757, e-mail: starebabicebiegaja@gmail.com;
 • Koordynator – Michał Costanzo – biuro zawodów, depozyty, sprawy organizacyjne;
  kom: 502 242 114, e-mail: michalgosir@gmail.com
 • Koordynator – Henryk Kuncewicz – start/meta, trasa biegu; kom: 507 031 712,
  e-mail: henryk_kuncewicz@op.pl

III TERMIN, MIEJSCE, KATEGORIE WIEKOWE, TRASY

 1. Biegi dziecięce odbędą się 7 kwietnia 2018r. (sobota) ze startem i metą przy ul. Rynek w Starych Babicach.
 2. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 9.30.
 3. Biegi odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych, bez pomiaru czasu, na poszczególnych dystansach z podziałem na dziewczynki i chłopców.
Dystans Kolejność biegów Roczniki urodzenia uczestniczące
w danym biegu.
300 m Dziewcząt 1 2008 i młodsze
300 m Chłopców 2 2008 i młodsze
600 m Dziewcząt 3 2006 i 2007
600 m Chłopców 4 2006 i 2007
1000 m Dziewcząt 5 2004 i 2005
1000 m Chłopców 6 2004 i 2005
1000 m Dziewcząt 7 2002 i 2003
1000 m Chłopców 8 2002 i 2003
 1. W związku z uwarunkowaniami technicznymi trasy oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników, organizator ustala limit 50 zawodników w każdym
  z wymienionych biegów.
 2. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Kolejne biegi będą startowały co około 8 – 12 minut.
 4. Trasy Biegów Dziecięcych, w zależności od dystansu, przebiegać będą przez ul. Rynek, ul. Kościuszki i ul. Szembeka w Starych Babicach.

3.Dziesiatka Babicka_Biegi_Dzieciece

 1. Dekoracja pierwszych trzech osób nastąpi bezpośrednio po każdym biegu na scenie głównej. 

IV UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA, NAGRODY

 1. Uczestnicy Biegów Dziecięcych nie ponoszą opłaty startowej.
 2. Uczestnictwo w biegu będzie możliwe tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest wypełnić oświadczenie uprawniające zawodnika do startu.
 4. Rodzic/prawny opiekun, podpisując oświadczenie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji imprezy, a także wykorzystania zdjęć uczestnika, wykonanych w dniu biegu, w celach informacyjnych oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 5. Oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej biegu dziesiatkababicka.pl oraz w:
 • Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40,
  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;
 • Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697,
  od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;
 • Sekretariacie Szkoły w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12, od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9:00-15:00;
 • Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00; do 30 marca (piątek) 2018r. do godziny 12:00.
 1. Biuro biegów dziecięcych, mieszczące się w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy
  Polnej 40, będzie czynne:
 • 6 kwietnia 2018r. (piątek) w godzinach 17.00-20.00;
 • 7 kwietnia 2018r. (sobota) w godzinach 7:30-9:00.
 1. Organizator zaleca odbiór numeru startowego 6 kwietnia (piątek) w godzinach 17:00-20:00.
 2. Odbiór numeru startowego w dniu biegu będzie możliwy najpóźniej 30 minut przed startem.
 3. Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

 V BEZPIECZEŃSTWO

 1. Za bezpieczeństwo dzieci przed i po biegu w strefie startu/mety odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni.
 2. Bezpieczeństwo zawodników podczas biegu nadzorować będzie wyspecjalizowana obsługa medyczna.
 3. Decyzje obsługi medycznej dotyczące możliwości kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 2. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania bez podania powodów.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 5. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

3. Dziesiątka Babicka (2018) – Regulamin biegów dziecięcych – plik PDF