Regulamin biegów dziecięcych

REGULAMIN „MŁODE BABICE BIEGAJĄ” – BIEGÓW DZIECIĘCYCH W RAMACH IMPREZY BIEGOWEJ II DZIESIĄTKA BABICKA 

I CEL BIEGÓW DZIECIĘCYCH „MŁODE BABICE BIEGAJĄ”

 1. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Gminy Stare Babice oraz  Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 3. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 4. Integracja młodzieżowego środowiska sportowego i instytucji z terenu Gminy Stare Babice.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Zachodnia 2 Zielonki – Parcele, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 208 18 02.
 2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kwestie związane z biegiem:
  • Dyrektor Biegów Dziecięcych – Radosław Karpiński – bezpieczeństwo, wolontariat, sponsoring;
   kom: 604199757, e-mail: starebabicebiegaja@gmail.com;
  • Koordynator – Jarosław Płóciennik – płatności, sprawy organizacyjne i finansowe;
   kom: 502 833 999, e-mail: plociennik@stare-babice.waw.pl;
  • Koordynator – Michał Costanzo – biuro zawodów, depozyty, sprawy organizacyjne;
   kom: 502 242 114, e-mail: michalgosir@gmail.com
  • Koordynator – Henryk Kuncewicz – start/meta, trasa biegu; kom: 507 031 712,
   e-mail: henryk_kuncewicz@op.pl

III TERMIN, MIEJSCE, KATEGORIE WIEKOWE, TRASY

 1. Biegi odbędą się w dniu 8 kwietnia 2017 r. (sobota) ze startem i metą przy ul. Rynek w Starych Babicach.
 2. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 9.30.
 3. Biegi odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych, bez pomiaru czasu, na poszczególnych dystansach z podziałem na dziewczynki i chłopców.
  Dystans Kolejność biegów Roczniki urodzenia uczestniczące
  w danym biegu.
  300 m Dziewcząt 1 2007 i młodsze
  300 m Chłopców 2 2007 i młodsi
  600 m Dziewcząt 3 2004-2005-2006
  600 m Chłopców 4 2004-2005-2006
  1000 m Dziewcząt 5 2003-2002-2001
  1000 m Chłopców 6 2003-2002-2001
 1. W związku z uwarunkowaniami technicznymi trasy, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, organizator ustala limit 50 zawodników w każdym z wymienionych biegów.
 2. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Kolejne biegi będą startowały co około 8 – 12 minut.
 4. Trasy Biegów Dziecięcych, w zależności od dystansu, przebiegać przez ul. Rynek, ul. Kościuszki i ul. Szembeka w Starych Babicach.

Młode Babice Biegają Trasa Biegów Dziecięcych

 1. Dekoracja pierwszych trzech osób nastąpi bezpośrednio po każdym biegu na scenie głównej.

IV UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA, NAGRODY

 1. Udział w Biegach Dziecięcych jest bezpłatny.
 2. Uczestnictwo w biegu będzie możliwe tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest wypełnić oświadczenie uprawniające zawodnika do startu.
 4. Rodzic/prawny opiekun, podpisując oświadczenie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji imprezy, a także wykorzystania zdjęć uczestnika, wykonanych w dniu biegu, w celach informacyjnych oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 5. Oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej biegu dziesiatkababicka.pl oraz w:
  • Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40,
   od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;
  • Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697,
   od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;
  • Sekretariacie I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12,
   od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;
  • Siedzibie GOSiR Stare Babice w Zielonkach Parcele, ul. Zachodnia 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;

do 31 marca (piątek) 2017r. do godziny 12:00.

 1. Każdy zarejestrowany zawodnik, zobowiązany jest do odbioru numeru startowego w biurze biegów dziecięcych. Na miejscu wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Biuro biegów dziecięcych, mieszczące się w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy Polnej 40, będzie czynne:
  • 7 kwietnia 2017r. (piątek) w godzinach 17.00-20.00;
  • 8 kwietnia 2017r. (sobota) w godzinach 7:30-9:00.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza weryfikacja wraz z odbiorem numerów w biurze zawodów.
 2. Odbiór numeru startowego w dniu biegu będzie możliwy najpóźniej 30 minut przed startem.
 3. Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowe medale.

V BEZPIECZEŃSTWO I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo dzieci przed i po biegu w strefie startu/mety odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni.
 2. Bezpieczeństwo zawodników podczas biegu nadzorować będzie wyspecjalizowana obsługa medyczna.
 3. Decyzje obsługi medycznej dotyczące możliwości kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne.
 4. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 5. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania bez podania powodów.
 7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 8. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

Dyrektor Młode Babice Biegają
Radosław Karpiński