Regulaminy

REGULAMIN BIEGU II DZIESIĄTKA BABICKA

I CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 3. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 4. Uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej Gminy Stare Babice.
 5. Integracja środowiska sportowego i instytucji z terenu Gminy Stare Babice.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Zachodnia 2 Zielonki – Parcele, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 208 18 02.
 2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kwestie związane z biegiem:
  • Dyrektor 2. Dziesiątki Babickiej – Radosław Karpiński – bezpieczeństwo, wolontariat, sponsoring; kom: 604199757, e-mail: starebabicebiegaja@gmail.com
  • Koordynator – Jarosław Płóciennik – płatności, sprawy organizacyjne i finansowe;
   kom: 502 833 999, e-mail: plociennik@stare-babice.waw.pl
  • Koordynator – Michał Costanzo – biuro zawodów, depozyty, sprawy organizacyjne;
   kom: 502 242 114, e-mail: michalgosir@gmail.com
  • Koordynator – Henryk Kuncewicz – start/meta, trasa biegu;
   kom: 507 031 712 , e-mail: henryk_kuncewicz@op.pl

III  TERMIN, MIEJSCE I BIURO ZAWODÓW

 1. Bieg odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2017 (sobota) ze startem i metą w Starych Babicach przy ul. Rynek 32 (obok budynku Urzędu Gminy Stare Babice).
 2. Start Dziesiątki Babickiej nastąpi o godzinie 12:00. Linia startu zostanie zamknięta po 10 minutach od strzału startera.
 3. Długość trasy: 10 km. Trasa atestowana. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska. Z podbiegiem na ostatnich 100 metrach.
 4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 3 kilometry.
 5. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, w odległości 500 metrów od punktu Start/Meta.
 6. Biuro Zawodów będzie czynne:
  • 7 kwietnia (piątek) w godzinach 17:00 – 20:00,
  • 8 kwietnia (sobota) w godzinach 7:00 – 11:30.

IV POMIAR I LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5h.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie 1,5h od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 9 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu.
 3. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.
 4. Kontrola pomiaru czasu będzie miała miejsce w punkcie Start/Meta oraz w połowie dystansu.
 5. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy, zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

V PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 1. Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w okolicach 3 i 8 km, w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. Białej Góry.
 2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

VI UCZESTNICTWO

 1. W Dziesiątce Babickiej prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2017 roku ukończą 16 lat.
 2. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów, lub posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisane przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.
 3. Wzór pozwolenia będzie do pobrania na stronie biegu.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w Dziesiątce Babickiej muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy zintegrowany z chipem do pomiaru czasu, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.
 6. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na start w Dziesiątce Babickiej.
 7. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
 9. Uczestników Dziesiątki Babickiej obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
 11. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i niezmienne.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
 13. Dopuszcza się możliwość startu zawodników z wózkami dziecięcymi typu „Jogger”.
 14. Zakazuje się startu z psami. Nie dotyczy psów na smyczy w kagańcach.
 15. Organizator określa limit startujących na 600 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora.
 16. Mile widziany występ w koszulce II Dziesiątki Babickiej, przekazanej w pakiecie startowym.

VII ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: maratonypolskie.plwww.dziesiatkababicka.plwww.gosirstarebabice.pl
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 2 kwietnia 2017 roku. Po tym terminie zgłoszenia i opłaty gotówką będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Dziesiątki Babickiej, jeśli limit 600 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 3. Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 600 opłaconych i zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

VIII KLASYFIKACJE

 1. Podczas Dziesiątki Babickiej prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  • klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet OPEN,
  • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:
   • K-16 – M-16 (rocznik 2001-1998)
   • K-20 – M-20 (rocznik 1999-1988)
   • K-30 – M-30 (rocznik 1987-1978)
   • K-40 – M-40 (rocznik 1977-1968)
   • K-50 – M-50 (rocznik 1967-1958)
   • K-60 – M-60 (rocznik 1957 i 1948)
   • K-70 – M-70 (rocznik 1947 i starsi)
  • kategoria drużynowa:
   • 3 najlepszych zawodników (suma czasów 3 najlepszych zawodników z drużyny),
   • dopuszcza się drużyny damsko-męskie,
   • drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników.
  • trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
  • trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
  • trzech najlepszych zawodników z Gminy Stare Babice,
  • trzy najlepsze zawodniczki z Gminy Stare Babice.

IX NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Dziesiątkę Babicką, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
 3. Dodatkowo Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla 3 pierwszych mężczyzn i 3 pierwsze kobiety na mecie biegu. Wysokość nagród (dotyczy kategorii OPEN):
  • 1 miejsce – 750,00 zł,
  • 2 miejsce – 500,00 zł,
  • 3 miejsce – 250,00 zł.
 1. Nagrody nie mogą się dublować (dotyczy klasyfikacji OPEN i wiekowych).
 2. Kwoty zostały podane w złotych brutto i nie podlegają opodatkowaniu.
 3. Kwoty są jednakowe dla mężczyzn i dla kobiet.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych, lub zwiększenia w dowolnym momencie nagród pieniężnych w klasyfikacji OPEN, rzeczowych lub w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

X OPŁATY

 1. Opłata startowa wynosi:
  • do dnia 1 kwietnia – 50 zł,
  • od 2 kwietnia – 60 zł i będzie możliwa do uiszczenia tylko w Biurze zawodów (jeżeli limit 600 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia/rejestracji w systemie elektronicznym. W przeciwnym wypadku jego zgłoszenie zostanie usunięte.
 2. Zniżki i rabaty:
  1. Zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli ukończony 16 rok życia a nie ukończyli 18 roku życia mogą brać udział w biegu głównym dokonując opłaty startowej z 50% rabatem. Opłata startowa w ich przypadku wynosi 25zł.
  2. Zawodnicy, którzy w dniu biegu będą mieli ukończony 70 roku życia mogą brać udział
   w biegu głównym dokonując opłaty startowej z 50% rabatem. Opłata startowa w ich przypadku wynosi 25zł.
  3. Dotyczy kategorii objętych rabatem K/M-16 oraz K/M-70: po zapisaniu się w systemie elektronicznym konieczna jest wcześniejsza weryfikacja i kontakt email: starebabicebiegaja@gmail.com lub telefonicznie pod numerem: 604199757.
 1. Kompleksowe zgłoszenie zawodnika to rejestracja elektroniczna wraz z wniesieniem opłaty startowej.
 2. Na liście startowej będą wyświetlane jedynie zgłoszone osoby z opłaconym startem. Najszybsze przydzielenie numeru startowego (po uprzedniej elektronicznej rejestracji) daje opłata poprzez system „dotpay”.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, ostatnim dniem wnoszenia opłaty online jest dzień 1 kwietnia 2017 r.
 4. Po tym terminie zgłoszenia i opłaty startowe gotówką będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Dziesiątki Babickiej, jeśli limit 600 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 5. O wyczerpaniu limitu miejsc organizator poinformuje na stronie www.www.dziesiatkababicka.pl.
 6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego lub przelewu bankowego z winy poczty lub banku.
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika.

XI WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

 1. Uczestnicy biegu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).
 2. Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapeutów, depozyt ubraniowy na czas trwania biegu, mieszczący się na hali sportowej przy Biurze Zawodów oraz możliwość skorzystania z natrysków.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182 i 1662 oraz 2015r. poz. 1309).
 3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XII obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
 4. Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na prowadzenie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz na przesłanie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym również na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail.
 5. Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez GOSiR Stare Babice. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE, DEPOZYTY

 1. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) są zabronione pod karą dyskwalifikacji.
 2. Przebywanie na trasie Dziesiątki Babickiej bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy biegu.
 3. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.
 4. Pod groźbą dyskwalifikacji zabrania się wbiegania na krawężniki, chodniki i inne części drogi nie będące jezdnią. Zawodnicy skracający wyznaczoną przez Organizatora trasę biegu będą dyskwalifikowani.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników będą przyjmowane do 9 kwietnia 2017 do godziny 12:00 na adres mailowy: starebabicebiegaja@gmail.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zawodów zostaną ogłoszone najpóźniej 22 kwietnia 2017r.
 6. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w Biurze Zawodów (Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40), gdzie otrzymają worek oznaczony numerem startowym.
 7. Worek można odebrać w Biurze Zawodów tylko na podstawie numeru startowego.
 8. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 9. Organizator nie ubezpiecza zawodników. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie biegu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 10. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Dziesiątki Babickiej.
 11. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu Dziesiątki Babickiej.

Dyrektor II Dziesiątki Babickiej
Radosław Karpiński


 

REGULAMIN „MŁODE BABICE BIEGAJĄ” – BIEGÓW DZIECIĘCYCH W RAMACH IMPREZY BIEGOWEJ II DZIESIĄTKA BABICKA 

I CEL BIEGÓW DZIECIĘCYCH „MŁODE BABICE BIEGAJĄ”

 1. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Promocja Gminy Stare Babice oraz  Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 3. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 4. Integracja młodzieżowego środowiska sportowego i instytucji z terenu Gminy Stare Babice.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegu jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Zachodnia 2 Zielonki – Parcele, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 208 18 02.
 2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kwestie związane z biegiem:
  • Dyrektor Biegów Dziecięcych – Radosław Karpiński – bezpieczeństwo, wolontariat, sponsoring;
   kom: 604199757, e-mail: starebabicebiegaja@gmail.com;
  • Koordynator – Jarosław Płóciennik – płatności, sprawy organizacyjne i finansowe;
   kom: 502 833 999, e-mail: plociennik@stare-babice.waw.pl;
  • Koordynator – Michał Costanzo – biuro zawodów, depozyty, sprawy organizacyjne;
   kom: 502 242 114, e-mail: michalgosir@gmail.com
  • Koordynator – Henryk Kuncewicz – start/meta, trasa biegu; kom: 507 031 712,
   e-mail: henryk_kuncewicz@op.pl

III TERMIN, MIEJSCE, KATEGORIE WIEKOWE, TRASY

 1. Biegi odbędą się w dniu 8 kwietnia 2017 r. (sobota) ze startem i metą przy ul. Rynek w Starych Babicach.
 2. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 9.30.
 3. Biegi odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych, bez pomiaru czasu, na poszczególnych dystansach z podziałem na dziewczynki i chłopców.
  Dystans Kolejność biegów Roczniki urodzenia uczestniczące
  w danym biegu.
  300 m Dziewcząt 1 2007 i młodsze
  300 m Chłopców 2 2007 i młodsi
  600 m Dziewcząt 3 2004-2005-2006
  600 m Chłopców 4 2004-2005-2006
  1000 m Dziewcząt 5 2003-2002-2001
  1000 m Chłopców 6 2003-2002-2001
 1. W związku z uwarunkowaniami technicznymi trasy, mając na uwadze względy bezpieczeństwa, organizator ustala limit 50 zawodników w każdym z wymienionych biegów.
 2. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Kolejne biegi będą startowały co około 8 – 12 minut.
 4. Trasy Biegów Dziecięcych, w zależności od dystansu, przebiegać przez ul. Rynek, ul. Kościuszki i ul. Szembeka w Starych Babicach.

Młode Babice Biegają Trasa Biegów Dziecięcych

 1. Dekoracja pierwszych trzech osób nastąpi bezpośrednio po każdym biegu na scenie głównej.

IV UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA, NAGRODY

 1. Udział w Biegach Dziecięcych jest bezpłatny.
 2. Uczestnictwo w biegu będzie możliwe tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest wypełnić oświadczenie uprawniające zawodnika do startu.
 4. Rodzic/prawny opiekun, podpisując oświadczenie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji imprezy, a także wykorzystania zdjęć uczestnika, wykonanych w dniu biegu, w celach informacyjnych oraz w materiałach promocyjnych organizatora.
 5. Oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej biegu dziesiatkababicka.pl oraz w:
  • Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40,
   od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;
  • Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697,
   od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;
  • Sekretariacie I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12,
   od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;
  • Siedzibie GOSiR Stare Babice w Zielonkach Parcele, ul. Zachodnia 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;

do 31 marca (piątek) 2017r. do godziny 12:00.

 1. Każdy zarejestrowany zawodnik, zobowiązany jest do odbioru numeru startowego w biurze biegów dziecięcych. Na miejscu wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Biuro biegów dziecięcych, mieszczące się w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy Polnej 40, będzie czynne:
  • 7 kwietnia 2017r. (piątek) w godzinach 17.00-20.00;
  • 8 kwietnia 2017r. (sobota) w godzinach 7:30-9:00.
 1. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza weryfikacja wraz z odbiorem numerów w biurze zawodów.
 2. Odbiór numeru startowego w dniu biegu będzie możliwy najpóźniej 30 minut przed startem.
 3. Każdy zawodnik na mecie otrzyma pamiątkowe medale.

V BEZPIECZEŃSTWO I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za bezpieczeństwo dzieci przed i po biegu w strefie startu/mety odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni.
 2. Bezpieczeństwo zawodników podczas biegu nadzorować będzie wyspecjalizowana obsługa medyczna.
 3. Decyzje obsługi medycznej dotyczące możliwości kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne.
 4. Organizator nie ubezpiecza zawodników.
 5. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania bez podania powodów.
 7. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 8. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.

Dyrektor Młode Babice Biegają
Radosław Karpiński