Regulamin

REGULAMIN MARSZU NORDIC WALKING W RAMACH 4. DZIESIĄTKI BABICKIEJ

I CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja Nordic Walking jako nowoczesnej formy ruchu.
 2. Promocja Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 3. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 4. Uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej Gminy Stare Babice.
 5. Integracja środowiska sportowego i instytucji z terenu Gminy Stare Babice.

II ORGANIZATOR

 1. Organizatorem marszu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Południowa 2B Zielonki – Parcela, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 208 18 02.
 2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kwestie związane z biegiem:
 • Dyrektor 4. Dziesiątki Babickiej – Jarosław Płóciennik – płatności, sprawy organizacyjne i finansowe; kom: 502 833 999, e-mail: plociennik@stare-babice.waw.pl
 • Koordynator – Radosław Karpiński – start/meta, trasa biegu; kom: 604199757,
  e-mail: starebabicebiegaja@gmail.com
 • Koordynator – Michał Costanzo – biuro zawodów, depozyty, sprawy organizacyjne;
  kom: 502 242 114, e-mail: michalgosir@gmail.com
 • Koordynator – Henryk Kuncewicz – start/meta, trasa biegu; kom: 507 031 712 , e-mail: henryk_kuncewicz@op.pl
 • Koordynator – Kinga Tuzimska – bezpieczeństwo, wolontariat; kom: 513 064 085,
  e-mail: kingagosir@gmail.com

III  TERMIN, MIEJSCE I BIURO ZAWODÓW

 1. Marsz odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2019 (sobota) ze startem i metą w Starych Babicach przy ul. Rynek 32 (obok budynku Urzędu Gminy Stare Babice).
 2. Start marszu nastąpi o godzinie 12:10.
 3. Długość trasy: 10 km. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska. Z podejściem na ostatnich 100 metrach.
 4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 3 kilometry.
 5. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, w odległości 500 metrów od punktu Start/Meta.
 6. Biuro Zawodów będzie czynne:
 • 5 kwietnia (piątek) w godzinach 17:00 – 20:00,
 • 6 kwietnia (sobota) w godzinach 7:00 – 11:30.

IV POMIAR I LIMIT CZASU

 1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2h.
 2. Zawodnicy, którzy po upływie 2h od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 9 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu.
 3. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.
 4. Kontrola pomiaru czasu będzie miała miejsce w punkcie Start/Meta oraz w połowie dystansu.
 5. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy, zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

V PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

 1. Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w okolicach 5 km, w rejonie skrzyżowania ul. Sienkiewicza i ul. Białej Góry.
 2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

VI UCZESTNICTWO

 1. W marszu prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2019 roku ukończą 16 lat.
 2. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów, lub posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w marszu, podpisane przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.
 3. Wzór pozwolenia będzie do pobrania na stronie biegu.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w marszu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. W Biurze Zawodów uczestnicy marszu otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.
 6. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na start w marszu.
 7. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy marszu, odwołania marszu lub jego przerwania bez podania powodów.
 9. Uczestników marszu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.
 10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.
 11. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania marszu przez zawodnika są ostateczne i niezmienne.
 12. Organizator określa limit startujących na 150 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora.
 13. Mile widziany występ w koszulce 4. Dziesiątki Babickiej, przekazanej w pakiecie startowym.

VII ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: maratonypolskie.plwww.dziesiatkababicka.pl.
 2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 30 marca 2019 roku o godzinie 23:59. Po tym terminie zgłoszenia i opłaty gotówką będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, jeśli limit 150 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.
 3. Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 150 opłaconych
  i zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

VIII KLASYFIKACJE

 1. W marszu Nordic Walking w ramach Dziesiątki Babickiej prowadzone będą następujące klasyfikacje:
 • klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet OPEN,
 • klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

– K-16 – M-16 (rocznik 2003-2000)
– K-20 – M-20 (rocznik 1999-1990)
– K-30 – M-30 (rocznik 1989-1980)
– K-40 – M-40 (rocznik 1979-1970)
– K-50 – M-50 (rocznik 1969-1960)
– K-60 – M-60 (rocznik 1959-1950)
– K-70 – M-70 (rocznik 1949 i starsi)

 • kategoria drużynowa:

– 5 najlepszych zawodników (suma czasów 5 najlepszych zawodników z drużyny),
– dopuszcza się drużyny damsko-męskie,
– drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników.

 • trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 • trzech najlepszych zawodników z Gminy Stare Babice,
 • trzy najlepsze zawodniczki z Gminy Stare Babice.
 1. O przynależności do kategorii wymienionych w podpunktach 4-7 decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem.

IX NAGRODY

 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz w ramach Dziesiątki Babickiej, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.
 3. Nagrody nie mogą się dublować (dotyczy klasyfikacji OPEN i wiekowych).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowo nagród pieniężnych, rzeczowych lub w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

X OPŁATY

 1. Opłata startowa
 • 50,00 zł do dnia 30 marca 2019r. (będzie możliwa do uiszczenia jeżeli limit 150 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany).
 1. Zniżki w opłacie startowej
 • dla uczestników marszu, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 16 lat, nie ukończą 18 lat – 25 zł,
 • dla uczestników biegu, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lat – 25 zł,
 • zawodnicy w wieku 16-18 lat oraz powyżej 70 lat, aby zostać uczestnikiem biegu:
 1. wypełniają formularz rejestracyjny,
 2. zgłaszają ten fakt organizatorowi biegu na adres dziesiatkababicka@gmail.com lub telefonicznie +48 502 833 999.
 3. Aby zostać uczestnikiem biegu należy:
 • Wypełnić formularz rejestracyjny,
 • Wnieść opłatę startową w systemie DOTPAY.
 1. Za kompleksowe zgłoszenie uczestnika biegu uznaje się rejestrację elektroniczną wraz z wniesieniem opłaty startowej w systemie DOTPAY.
 2. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 kolejnych dni od momentu dokonania rejestracji. Brak dokonania opłaty startowej w tym okresie powoduje usunięcie zgłoszenia do biegu.
 3. Ostatnim dniem wniesienia opłaty startowej w systemie DOTPAY jest 30 marca 2019r. do godziny 23:59.
 4. Na liście startowej będą wyświetlani jedynie uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej.
 5. O fakcie wyczerpania limitu miejsc organizator poinformuje na stronie internetowej imprezy oraz w mediach społecznościowych imprezy.
 6. Opłata za uczestnictwo w biegu nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn.
 7. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na rzecz innego zawodnika.
 8. W wyjątkowych sytuacjach, opłatę za udział w biegu uczestnik będzie mógł wpłacić na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.
 9. Wcześniej taki zamiar uczestnik biegu powinien zgłosić organizatorowi biegu na adres dziesiatkababicka@gmail.com.

XI WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

 1. Uczestnicy marszu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).
 2. Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapeutów, depozyt ubraniowy na czas trwania marszu, mieszczący się na hali sportowej przy Biurze Zawodów oraz możliwość skorzystania z natrysków.

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników marszu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 1000).
 3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XII obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.
 4. Zgłaszając się do marszu zawodnik wyraża zgodę na prowadzenie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz na przesłanie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym również na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail.
 5. Zgłaszając się do marszu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez GOSiR Stare Babice. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE, DEPOZYTY

 1. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) są zabronione.
 2. Przebywanie na trasie marszu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy.
 3. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie marszu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora.
 4. Uczestnicy marszu mogą zdeponować rzeczy w Biurze Zawodów (Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40), gdzie otrzymają worek oznaczony numerem startowym.
 5. Worek można odebrać w Biurze Zawodów tylko na podstawie numeru startowego.
 6. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
 7. Organizator nie ubezpiecza uczestników marszu. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie marszu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.
 8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 9. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

4. Dziesiątka Babicka (2019) – Regulamin Nordic Walking – plik PDF
Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych w związku z realizacją 4 Dziesiątki Babickiej w dniu 6 kwietnia 2019 r. na terenie Gminy Stare Babice