BIEGI DZIECIĘCE - REGULAMIN

WAŻNE INFORMACJE

Wszystko co potrzebujesz wiedzieć o biegu.

FAQ

Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

REGULAMIN

Regulamin biegu głównego.

ZAPISY

Zapisz się na bieg!

Regulamin Biegów Dziecięcych w ramach
5. Dziesiątki Babickiej

 

I CEL BIEGÓW DZIECIĘCYCH 

1. Popularyzacja, promocja sportu i zdrowia wśród dzieci i młodzieży, a także zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu. Promocja biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

3. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci i młodzieży z terenu Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

4. Integracja młodzieżowego środowiska sportowego i instytucji z terenu Gminy Stare Babice.

II ORGANIZATOR 

1. Organizatorem biegu jest: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Południowa 2b Zielonki – Parcele, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 208 18 02.

2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kwestie związane z biegiem:

1) Dyrektor 5. Dziesiątki Babickiej – Jarosław Płóciennik – płatności, sprawy organizacyjne i finansowe; kom: 502 833 999, e-mail:    j.plociennik@stare-babice.waw.pl

2) Koordynator – Michał Costanzo – biuro zawodów, depozyty, sprawy organizacyjne, kom: 502 242 114, e-mail: michalgosir@gmail.com

3) Koordynator – Henryk Kuncewicz – start/meta, trasa biegu; kom: 507 031 712 , e-mail: henryk_kuncewicz@op.pl

4)  Koordynator – Kinga Tuzimska – bezpieczeństwo, wolontariat; kom: 513 064 085, e-mail: kingagosir@gmail.com

III TERMIN, MIEJSCE, KATEGORIE WIEKOWE, TRASY 

1. Biegi dziecięce odbędą się 4 kwietnia 2020r. (sobota) ze startem i metą przy ul. Rynek w Starych Babicach.

2. Start pierwszego biegu nastąpi o godzinie 9:45.

3. Biegi odbędą się w poszczególnych kategoriach wiekowych, bez pomiaru czasu, na poszczególnych dystansach z podziałem na dziewczynki i chłopców.

Dystans

Kolejność biegów

 Roczniki urodzenia uczestniczące
 w danym biegu.

300 m Dziewcząt

1

2010 i młodsze

300 m Chłopców

2

2010 i młodsze

600 m Dziewcząt

3

2008 i 2009

600 m Chłopców

4

2008 i 2009

1000 m Dziewcząt

5

2006 i 2007

1000 m Chłopców

6

2006 i 2007

1000 m Dziewcząt

7

2004 i 2005

1000 m Chłopców

8

2004 i 2005

4. W związku z uwarunkowaniami technicznymi trasy oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa uczestników,  organizator ustala limit 50 zawodników w każdym z wymienionych biegów. 

5. O możliwości uczestnictwa w imprezie decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Kolejne biegi będą startowały co około 8 - 12 minut.

7. Trasy Biegów Dziecięcych, w zależności od dystansu, przebiegać będą przez ul. Rynek, ul. Kościuszki i ul. Szembeka w Starych Babicach.
8. Dekoracja pierwszych trzech osób nastąpi bezpośrednio po każdym biegu na scenie głównej.

IV UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA, NAGRODY 

1. Uczestnicy Biegów Dziecięcych nie ponoszą opłaty startowej.

2. Uczestnictwo w biegu będzie możliwe tylko za zgodą rodzica lub prawnego opiekuna.

3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest wypełnić oświadczenie uprawniające zawodnika do startu.

4. Rodzic/prawny opiekun, podpisując oświadczenie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika na potrzeby organizacji imprezy, a także wykorzystania zdjęć uczestnika, wykonanych w dniu biegu, w celach informacyjnych oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

5. Oświadczenia będą dostępne na stronie internetowej biegu www.dziesiatkababicka.pl oraz w:

1) Sekretariacie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach, ul. Polna 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;

2) Sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ul. Warszawska 697, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;

3) Sekretariacie Szkoły w Koczargach Starych, ul. Akacjowa 12, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00;

4) Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli, ul. Południowa 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00, do 20 marca (piątek) 2020r. do godziny 16:00.

6. Biuro biegów dziecięcych, mieszczące się w Szkole Podstawowej w Starych Babicach przy ul. Polnej 40, będzie czynne:

1) 3 kwietnia 2020r. (piątek) w godzinach 17.00-20.00;

2) 4 kwietnia 2020r. (sobota) w godzinach 7:30-9:15.

7. Organizator zaleca odbiór numeru startowego 3 kwietnia (piątek) w godzinach 17:00-20:00.

8. Odbiór numeru startowego w dniu biegu będzie możliwy najpóźniej 30 minut przed startem.

9. Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal.

V BEZPIECZEŃSTWO 

1. Za bezpieczeństwo dzieci przed i po biegu w strefie startu/mety odpowiadają Rodzice lub Opiekunowie prawni.

2. Bezpieczeństwo zawodników podczas biegu nadzorować będzie wyspecjalizowana obsługa medyczna.

3. Decyzje obsługi medycznej dotyczące możliwości kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne.

VI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 1000).

3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XII obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.

4. Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na prowadzenie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz na przesłanie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie

informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym również na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail.

5. Zgłaszając się do biegu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez GOSiR Stare Babice. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ubezpiecza zawodników.

2. Zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy lub jej przerwania bez podania powodów.

4. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

5. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzyga organizator.