NORDIC WALKING - REGULAMIN

WAŻNE INFORMACJE

Wszystko co potrzebujesz wiedzieć o biegu.

FAQ

Odpowiedzi na najczęstsze pytania.

REGULAMIN

Regulamin biegu głównego.

ZAPISY

Zapisz się na bieg!

Regulamin Marszu Nordic Walking w ramach 5. Dziesiątki Babickiej

 

I CEL IMPREZY

1. Popularyzacja Nordic Walking jako atrakcyjnej formy ruchu.

2. Promocja Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

3. Zachęcenie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia mieszkańców Gminy Stare Babice oraz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

4. Uatrakcyjnienie oferty sportowo-rekreacyjnej Gminy Stare Babice.

5. Integracja środowiska sportowego i instytucji z terenu Gminy Stare Babice.

II ORGANIZATOR

1. Organizatorem marszu jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Babice, ul. Południowa 2B Zielonki – Parcela, 05-082 Stare Babice, NIP: 118 208 18 02.

2. Osoby odpowiedzialne za poszczególne kwestie związane z biegiem:

1) Dyrektor 5. Dziesiątki Babickiej – Jarosław Płóciennik – płatności, sprawy organizacyjne i finansowe; kom: 502 833 999, e-mail:  j.plociennik@stare-babice.pl 

2) Koordynator – Michał Costanzo – biuro zawodów, depozyty, sprawy organizacyjne, kom: 502 242 114, e-mail: michalgosir@gmail.com

3) Koordynator – Henryk Kuncewicz – start/meta, trasa biegu; kom: 507 031 712 , e-mail: henryk_kuncewicz@op.pl

4) Koordynator – Kinga Tuzimska – bezpieczeństwo, wolontariat; kom: 513 064 085, e-mail: kingagosir@gmail.com

III TERMIN, MIEJSCE I BIURO ZAWODÓW

1. Marsz odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2020 (sobota) ze startem i metą w Starych Babicach przy ul. Rynek 32.

2. Start marszu nastąpi o godzinie 12:10.

3. Długość trasy: 10 km. Trasa jest w całości asfaltowa i płaska. Z podejściem na ostatnich 100 metrach.

4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 3 kilometry.

5. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, przy ul. Polnej 40, w odległości 500 metrów od punktu Start/Meta.

6. Biuro Zawodów będzie czynne:

1) 3 kwietnia (piątek) w godzinach 17:00 – 20:00,

2) 4 kwietnia (sobota) w godzinach 7:00 – 11:30.

IV POMIAR I LIMIT CZASU

1. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 2h.

2. Zawodnicy, którzy po upływie 2h od strzału startera nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 9 kilometra, otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu.

3. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety mikrobusem/autokarem z napisem „KONIEC BIEGU”.

4. Kontrola pomiaru czasu będzie miała miejsce w punkcie Start/Meta oraz w połowie dystansu.

5. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy, zintegrowany z chipem do pomiaru czasu. Jego właściwe zamocowanie (na przodzie koszulki) jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym.

V PUNKTY ODŻYWIANIA, ODŚWIEŻANIA I KONTROLNE

1. Punkty regeneracyjne zaopatrzone w napój izotoniczny i wodę będą rozmieszczone w okolicach 5 km.

2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek zawodników.

VI UCZESTNICTWO

1. W marszu prawo startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2019 roku ukończą 16 lat.

2. Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (legitymującego się dokumentem ze zdjęciem) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów, lub posiadanie i przedłożenie podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w marszu, podpisane przez rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.

3. Wzór pozwolenia będzie do pobrania na stronie biegu.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w marszu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

5. W Biurze Zawodów uczestnicy marszu otrzymają pakiety startowe. Pakiety startowe zawierają: numer startowy, agrafki, pamiątkową koszulkę oraz pakiet sponsorski.

6. Odbiór numeru startowego odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Nie wymaga się zaświadczenia lekarskiego. Zawodnik podpisuje dobrowolne oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na start w marszu.

7. Możliwy jest odbiór pakietu startowego przez osobę trzecią, na podstawie upoważnienia i kserokopii dokumentu ze zdjęciem.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy marszu, odwołania marszu lub jego przerwania bez podania powodów.

9. Uczestników marszu obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym oraz niniejszy regulamin.

10. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających i dopingujących.

11. Decyzje obsługi medycznej, co do kontynuowania marszu przez zawodnika są ostateczne i niezmienne.

12. Organizator określa limit startujących na 100 osób. Limit ten może zostać podwyższony wedle uznania organizatora.

13. Mile widziany występ w koszulce 5. Dziesiątki Babickiej, przekazanej w pakiecie startowym.

VII ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych:  www.maratonypolskie.pl , www.dziesiatkababicka.pl  .

2. Zgłoszenia online zostaną zawieszone 20 marca 2020 roku o godzinie 23:59. Po tym terminie zgłoszenia i opłaty gotówką będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów, jeśli limit 100 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany.

3. Zapisy zostaną zamknięte w momencie osiągnięcia limitu 100 opłaconych i zaksięgowanych zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników.

VIII KLASYFIKACJE

1. W marszu Nordic Walking w ramach Dziesiątki Babickiej prowadzone będą następujące klasyfikacje:

1) klasyfikacja generalna mężczyzn i kobiet OPEN,

2) klasyfikacje wiekowe w podziale na kobiety i mężczyzn:

  • K-16 – M-16 (rocznik 2004-2001)
  •  K-20 – M-20 (rocznik 2000-1991)
  •  K-30 – M-30 (rocznik 1990-1981)
  •  K-40 – M-40 (rocznik 1980-1971)
  •  K-50 – M-50 (rocznik 1970-1961)
  •  K-60 – M-60 (rocznik 1960-1951)
  •  K-70 – M-70 (rocznik 1950 i starsi)

3) kategoria drużynowa:

  • 5 najlepszych zawodników (suma czasów 5 najlepszych zawodników z drużyny),
  • dopuszcza się drużyny damsko-męskie,
  • drużyna musi liczyć minimum 6 zawodników.

4) trzech najlepszych zawodników z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

5) trzy najlepsze zawodniczki z Powiatu Warszawskiego Zachodniego,

6) trzech najlepszych zawodników z Gminy Stare Babice,

7) trzy najlepsze zawodniczki z Gminy Stare Babice.

2.   O przynależności do kategorii wymienionych w podpunktach 4-7 decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem. 

 

IX NAGRODY

1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą marsz w ramach Dziesiątki Babickiej, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

2. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn oraz zdobywcy miejsc I–III w klasyfikacjach wiekowych otrzymają pamiątkowe statuetki.

3. Nagrody nie mogą się dublować (dotyczy klasyfikacji OPEN i wiekowych).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowo nagród pieniężnych, rzeczowych lub w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

X OPŁATY

1. Opłata startowa

1) 60,00 zł do dnia 28 marca 2020r. (będzie możliwa do uiszczenia jeżeli limit 100 miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany).

2. Zniżki w opłacie startowej

1) dla uczestników marszu, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 16 lat, nie ukończą 18 lat – 30 zł,

2) dla uczestników biegu, którzy w dniu biegu będą mieli ukończone 70 lat – 30 zł,

3. Aby zostać uczestnikiem biegu należy:

1) Wypełnić formularz rejestracyjny,

2) Wnieść opłatę startową w systemie płatności elektronicznej.

4.   Za kompleksowe zgłoszenie uczestnika biegu uznaje się rejestrację elektroniczną wraz z wniesieniem opłaty startowej w systemie płatności elektronicznej. 

5. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w ciągu 5 kolejnych dni od momentu dokonania rejestracji. Brak dokonania opłaty startowej w tym okresie powoduje usunięcie zgłoszenia do biegu.

6. Ostatnim dniem wniesienia opłaty startowej w systemie płatności elektronicznej jest 20 marca 2020r. do godziny 23:59.

7. Na liście startowej będą wyświetlani jedynie uczestnicy, którzy dokonali opłaty startowej.

8. O fakcie wyczerpania limitu miejsc organizator poinformuje na stronie internetowej imprezy oraz w mediach społecznościowych imprezy.

9. Opłata za uczestnictwo w biegu nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyn.

10. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na rzecz innego zawodnika.

11. W wyjątkowych sytuacjach, opłatę za udział w biegu uczestnik będzie mógł wpłacić na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Stare Babice.

12. Wcześniej taki zamiar uczestnik biegu powinien zgłosić organizatorowi biegu na adres    dziesiatkababicka@gmail.com   .


XI WYŻYWIENIE I INNE ŚWIADCZENIA

1. Uczestnicy marszu otrzymują możliwość korzystania z punktów odświeżania na trasie biegu oraz pakiet regeneracyjny na mecie (napoje, ciepły posiłek).

2. Organizator zapewnia obsługę medyczną, możliwość skorzystania z pomocy fizjoterapeutów, depozyt ubraniowy na czas trwania marszu, mieszczący się na hali sportowej przy Biurze Zawodów oraz możliwość skorzystania z natrysków.

 

XII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe uczestników marszu będą przetwarzane w celach organizacji i promocji imprezy Organizatora, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród.

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r poz. 1000).

3. Przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa w punkcie XII obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do udział w biegu.

4. Zgłaszając się do marszu zawodnik wyraża zgodę na prowadzenie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie, marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w tym telefonów, tabletów i komputerów, oraz przy użyciu automatycznych systemów wywołujących oraz na przesłanie przez GOSiR Stare Babice lub na jego zlecenie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym również na podany przeze mnie numer telefonu lub adres e-mail.

5. Zgłaszając się do marszu zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu przez GOSiR Stare Babice. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz prawo kontroli, w tym w szczególności żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych.

 

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE, DEPOZYTY

1. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) są zabronione.

2. Przebywanie na trasie marszu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy.

3. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie marszu na rowerach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez ważnego zezwolenia wydanego przez organizatora.

4. Uczestnicy marszu mogą zdeponować rzeczy w Biurze Zawodów (Szkoła Podstawowa w Starych Babicach, ul. Polna 40), gdzie otrzymają worek oznaczony numerem startowym.

5. Worek można odebrać w Biurze Zawodów tylko na podstawie numeru startowego.

6. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator nie odpowiada za pozostawienie w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

7. Organizator nie ubezpiecza uczestników marszu. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika bezpośrednio przed startem oraz w czasie marszu, wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

8. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.

9. Odbiór pakietu startowego jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.