Przypominamy, że o przynależności do kategorii wymienionych w podpunktach 4-7 (Kategorie: PWZ i Gmina Stare Babice), zgodnie z regulaminem, decyduje złożone przez zawodnika oświadczenie, w którym zawarte informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym, co zawodnik poświadcza własnoręcznym podpisem.